Home » സ്ഥാപനങ്ങള്‍
Devaswom Board Pampa College
Category :- സ്ഥാപനങ്ങള്‍ Author :- Roshan George 
Posted on September 27, 2012, 2:32 pm

Devaswom Board Pampa College

Click to Enlarge!

Devaswom Board Pampa College, one of the leading educational institutions in Central Travancore, is managed by Travancore Devaswom Board, was established in 1968 to offer quality higher education to the students in and around Mannar and the nearby areas in various taluks of Aalappuzha and present Pathanamthitta districts.

Seeds of this educational edifice were sown by a group of optimistic, broadminded social workers of this locality (Parumala, Kadapra and Mannar) and the visionary administrators with the Travancore Devaswom Board (TDB). A committee headed by Sri. Vaidyan Chandrasekhara Pillai as Secretary, Sri. Kadapra Sadasivan Nair as President and Sri.Kottakkal Sreedharan Nair as Treasurer were formed to realize their dream of setting up an institution for higher education at Parumala. Their efforts were well supported by the locals of the region and the then TDB President Sri.Prakkulam Bhasi, Sri.P.K.Chandranandan and Sri.Harihara Subrahmanya Iyer (the then TDB Members). Thanks to their efforts and initiative of the then Revenue Minister K.R.Gowri Amma, an area of 25 acre campus was allotted beside the Pampa river by the Kerala Government on a nominal lease arrangement for a period 99 years.

The college was started as a Junior College affiliated to the University of Kerala in 1968 managed by the Travancore Devaswom Board. Foundation stone for the college building was laid down by Late Sri.M.K.Madhavan Nair I.A.S., and the building was inaugurated by Sri.Prakkulam Bhasi. Four years later, the college was upgraded as a first degree college in 1978-79 attaining affiliation for B.Sc.Mathematics and B.A.Economics. Later, degree courses on B.Sc.Physics (1979), B.Sc.Zoology (1980), B.Sc.Chemistry (1981) and B.Com.(1983) were started. In 1983, when the Kerala University was bifurcated, Pampa College opted for affiliation to Mahathma Gandhi University, Kottayam. The college became a Centre of Post Graduate studies with the affiliation of M.Sc.Mathematics course in 1984-85 and in 1995-96, M.Sc. Physics course was started. In 1997-98 a vocational B.Sc. course was started with Botany main and B.A.English vocational was started in 1998-99, followed by M.Sc. Chemistry in 2000-01.

With the addition of new courses, the college was expanded from time to time to provide enough infrastructure. The New Building Block was inaugurated in 1985 by Sri.N.Bhaskaran Nair, the then President, Travancore Devaswom Board. A new Arts Block and the College Ladies Hostel was started in 1988. In 1991, a full-fledged auditorium named C.P.R.Nair Auditorium in the name of former principal C.P.Ramachandran Nair was inaugurated. Year 1993 was an important landmark in the history of the college on completion of its 25th year of inception, and befitting programmes were conducted to celebrate the Silver Jubilee year. Very Next year, the college was affiliated to 12(f) of University Grants Commission, paving way for high standards in education and infrastructure.

Infrastructure  
Devaswom Board Pampa College has well developed infrastructure in tune to modern times to assist the students in pursuit of academic excellence as well as to develop their personality and talents in extra curricular activities. The college, which has a campus of 25 acres beside the Pampa river, has more than 8000 sq.meters of built up area to accommodate four blocks namely Western block , Library block, Main block and Eastern block.
Western Block  
This section houses the Department of Chemistry, NCC/Army Wing, NSS unit and Co-operative Consumer Store.

Library Block

Click to Enlarge!

 
Library block houses the Centralised library, PG seminar hall, computer centre, open air gymnatium, Department of Physical Education and Hindi & Sanskrit staff room.
Central Library  

One among the most advanced of its kind in Kerala in terms of automation and scientific classification of books, the 3000 sq.ft. odd library of Pampa College has more than 20, 000 books, 20 odd journals, seven newspapers and 20 odd periodicals with back volumes. It is the first of its kind library in Kerala and M.G.Universities to use Dewy Decimal Classification Scheme, the most advanced and scientific method of global standards used for effective library maintenance. This facilitates the library to be linked to the University Grants Commission nationwide network so that students from anywhere, even from outside, can access information from the network. Open access system enables students with hassle free and easy access to books. Internet connectivity and photocopiers available in the library helps students to pool and store whatever study material or information they require either from the books or from the world wide web.

Computer Centre

Click to Enlarge!

 
Computers are an integral part of modern day educational tools, and the visionary management has set up enough infrastructure in this area. Most of the departments in this college have Computers, which are in the process of being networked and further automated to assist in study programmes.
The centralized network used for administration purpose enables easy and quick office administration of college affairs.  Departments of Physics, Commerce and Mathematics have separate computer centres to assist the students in their study programmes. Now the college has set up an advanced computer centre with sufficient PCs and paraphernalia with an aim to achieve cent percent computer literacy for all students and staff of the college.
Aimed to make them competent in basic system and programme applications, the centre offers off-time short duration courses to students and staffs of a batch of 30 at a time, who will be issued valid certificates at the end of the course.
Open air Gymnasium  
With a view to foster the talents and to carve healthy and confident individuals, the college has set a full fledged Gymnatium, with all necessary equipments under the well functioning Physical Education Department. Separate timings have been scheduled for the workouts of boys and girls. This centre has started a short duration yoga course exclusively for girls, and plans to award certification in yoga course for each of the successful batches.
P.G.Seminar Hall
Post Graduate students require serious environment and quality study tools to concentrate on their tight schedule of study programmes. With this view, the college has set an advanced P.G.Seminar hall that can accommodate about 60 students at a time, with executive chairs, H.P. Slide projector, hi-tech audio & video aids etc.
Main Block  
Main block is pivot to the various blocks and functions of various departments. This block houses the Principal’s office, college administration wing, Departments of Mathematics, Physics, Zoology & Botany, Career Guidance Cell and staff room for English department. This fully automated block has all the modern infrastructure and arrangements to ensure well functioning of the entire activities at the campus. The Main Block also houses a state of the art and computerized Post Graduate Lab to assist the students of M.Sc. Physics with Electronics as specialization.  
Eastern Block
Eastern Block is home to the Departments of Economics and Commerce, besides staff rooms of the teaching faculty of allied subjects of Politics and History. This block has a seminar hall with modern facilities to accommodate 150 odd students. Eastern Block also houses the NCC Naval Wing.
Stadium  
The college boasts of one among the best of its kind stadiums in the university, adjacent to the Pampa river within the campus. It has a full fledged football ground, a separate basketball court and facilities for games like Cricket, Volleyball, Shuttle badminton indoor and outdoor courts etc. Another highlight is a six lane athletic track in the stadium.
Auditorium  
The college has a full-fledged common auditorium named after Mr.C.P.Ramachandran Nair, who served the college for about two decades as its Principal. The CPR Auditorium has high quality audio-visual aids and acoustic arrangements, stage, and other paraphernalia. It can accommodate more than 1000 students at a time.
Audio-Visual Centre  
The college has a separate audio-visual centre with modern electronic gadgets and audio-visual tools like digital displayers, TV, Video Cassette Players etc.
Ladies Hostel  
Constructed in 1988, the Ladies Hostel in this college is boon to outstation girl students. Quality food and accommodation are provided for a maximum of 60 in study friendly ambience, homely care and protection.
Canteen  
The college has a full fledged canteen that offers high quality Kerala food at subsidized rates. Snacks and refreshments are also available.
   
Courses  
Three year Degree courses  

Part I.   Language-English
Part II.  Second Language –Malayalam/Hindi/Sanskrit
Part III. Optional subjects

 
Course Main

Optional subjects Subsidiaries

B.A Economics 1.Politics 2.Indian History
B.Sc. Mathematics 1. Physics 2. Statistics
B.Sc. Physics 1. Chemistry, Mathematics
B.Sc. Chemistry 1.Physics 2. Mathematics
B.Sc. Zoology 1. Botany 2. Chemistry
B.Com. Costing  
 
   
Vocational courses(Semestersystem)  
B.A.English (Vocational)  
B.Sc.Botany (Environmental Botany)  
   
P.G.Courses  
M.Sc.Mathematics  
M.Sc. Physics  
M.Sc.Chemistry

 

ബുദ്ധിമാനായ രാജാവു
സുഖലോലുപന്മാരായ രാജാ....
Page Views: 337
അതിർവരമ്പു വേണം ചില സൗഹൃദങ്ങളിൽ
ഓഫിസിലെ ഒരു വ്യക്തിക്....
Page Views: 297
അലസത അകറ്റാം, ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്താം
ദിവസവും മണിക്കൂറുകളോ....
Page Views: 454
പെണ്ണ് പെണ്ണായി തീരുന്നത് എങ്ങനെ?
ബുദ്ധിമതിയായ സ്ത്രീയ....
Page Views: 427
ദാമ്പത്യ വിജയത്തിലെ മനഃശാസ്ത്ര വഴികൾ
നിസാരകാര്യങ്ങളുടെ പേ....
Page Views: 304

Our Radio

www.heavenlyradio.org

www.ragamradio.com

Our Websites

www.sathyavedapusthakam.com

www.thesaintofparumala.com

www.sadhukochukunjuupadesi.com
 
www.parumala.in